Πολιτιστικός Σύλλογος Σάρτης “Η Αφησιά”

Καταστατικό

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σάρτης ιδρύθηκε στις 25 Φεβρουαρίου του 1984. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου στις 16 Δεκεμβρίου του 2007, έγινε τροποποίηση του αρχικού καταστατικού. Στο νέο καταστατικό, προστέθηκε ο διακριτικός τίτλος “Η Αφησιά” στην ονομασία και τροποποιήθηκαν μερικώς οι σκοποί του συλλόγου.

Κύριος σκοπός του συλλόγου είναι : “Η διαφύλαξη, η συλλογή και προβολή του ιστορικού και λαογραφικού υλικού της παράδοσης, των ηθών και εθίμων της μικρασιατικής καταγωγής μας, με εκδηλώσεις, με τη δημιουργία βιβλιοθήκης και εκθέσεων.”

Εισαγωγή

Πολιτιστικός Σύλλογος Σάρτης “Η Αφησιά” Ε.Ι. 1984

Τροποποίηση καταστατικού 16 Δεκεμβρίου 2007

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α (τίτλος-έδρα-σκοπός-μέσα)

Άρθρο 1

Ιδρύεται Πολιτιστικός Σύλλογος με την επωνυμία «Πολιτιστικός Σύλλογος Σάρτης Χαλκιδικής η Αφησιά», με έδρα τη Σάρτη Χαλκιδικής.

Άρθρο 2

Σκοποί του συλλόγου είναι:

α) Η διαφύλαξη, η συλλογή και προβολή του ιστορικού και λαογραφικού υλικού της παράδοσης, των ηθών και εθίμων της μικρασιατικής καταγωγής μας, με εκδηλώσεις, με τη δημιουργία βιβλιοθήκης και εκθέσεων.

β) Η ανάπτυξη της συναδερφικής αλληλεγγύης και της ευγενικής άμιλλας ανάμεσα σ’ όλα τα μέλη του συλλόγου.

γ) Η διαμόρφωση και προβολή θέσεων πάνω στα ζητήματα της διαφύλαξης και διάσωσης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και της ανάπτυξης του Νεοελληνικού μας πολιτισμού, καθώς και η δημιουργία πολιτιστικής παράδοσης μέσα από εκδηλώσεις που θα τονώνουν την βιοψυχοσωματική διάπλαση των μελών, θα ενσωματώνουν στη σύγχρονη εξέλιξη τις αναλλοίωτες αξίες της συναδελφοσύνης και του δικαίου.

δ) Η δημιουργία πλούσιας και αξιόλογης βιβλιοθήκης που θα προσελκύει όλα τα επίπεδα μόρφωσης των μελών και θα ικανοποιεί τα επαγγελματικά ή τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα τους (λογοτεχνία, ποίηση, ζωγραφική κλπ)

ε) Η συμβολή στην πνευματική, πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη των μελών και του τόπου καταγωγής τους.

ζ) Η ζύμωση των μελών πάνω στα τοπικά προβλήματα (υλικά, κοινωνικά, πολιτιστικά, περιβαλλοντολογικά κ.α.)

Άρθρο 3

Για την πραγματοποίηση των ανωτέρων σκοπών ο σύλλογος:

α) συνεργάζεται με όλους τους φορείς που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με θέματα που τον ενδιαφέρουν.

β) συμμετέχει σε ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις άλλων παρόμοιων συλλόγων, με σκοπό την προβολή των επιδιώξεων και των δραστηριοτήτων του συλλόγου, αλλά και την αποκόμιση χρήσιμων εμπειριών.

γ) πραγματοποιεί εκδρομές, διαλέξεις, εορταστικές εκδηλώσεις, συνεστιάσεις και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση θεωρεί σκόπιμη και χρήσιμη για την τόνωση της συναδελφικής αλληλεγγύης των μελών και την προβολή του συλλόγου.

δ) μπορεί να εκδίδει έντυπο ενημέρωσης των μελών και του λαού πάνω σε θέματα που ενδιαφέρουν τον σύλλογο.

ε) μπορεί να εγγραφεί σε δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες οργανώσεις που απαρτίζονται από συλλόγους που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β (συγκρότηση)

Άρθρο 4

Τα μέλη του συλλόγου διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα.

Τακτικά μέλη μπορούν να γραφούν όσοι έχουν γεννηθεί η μένουν στη Σάρτη, ή ένας από τους γονείς του κατάγεται από τη Σάρτη, έχουν ηλικία πάνω από  18 χρόνια και αποδέχονται τους σκοπούς του συλλόγου και τους όρους του καταστατικού. Το διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα να εναντιωθεί στην εγγραφή σαν μέλους προβληματικού ατόμου (άσωτος, μέθυσος κλπ) που η συμμετοχή του στο σύλλογο θα δημιουργήσει προβλήματα στην ομαλή λειτουργία του. Υποχρεωτικά όμως παραπέμπει το ζήτημα στη γενική συνέλευση, η οποία και αποφασίζει τελικά.

Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται με απόφαση τα Γ.Σ. των μελών μετά από πρόταση του Δ.Σ. ή τουλάχιστον πέντε μελών, πρόσωπα που συμβάλλουν αποφασιστικά στην επίτευξη των σκοπών του συλλόγου με την ηθική και υλική υποστήριξη τους.

Άρθρο 5

Η εγγραφή των μελών γίνεται στο μητρώο μελών του συλλόγου με την καταβολή του δικαιώματος εγγραφής που ορίζεται σε δέκα (10 ευρώ). Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζεται η μηνιαία συνδρομή κάθε μέλους, καθώς και ο τρόπος καταβολής της.

Μόνο με την εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων τους θα μπορεί ένα μέλος να ασκήσει τα δικαιώματα που του παρέχει το καταστατικό.

Άρθρο 6

Τα τακτικά μέλη του συλλόγου έχουν δικαίωμα

α) να ασκούν τα εκλογικά τους δικαιώματα (εκλέγειν και εκλέγεσθαι)

β) να συμμετέχουν στις Γ.Σ. (τακτικές και έκτακτες) με δικαίωμα λόγου, ελέγχου και ψήφου στα θέματα ημερήσιας διάταξης.

γ) να ζητούν με κοινή αίτηση του 1/3 τουλάχιστον των μελών τη σύγκληση έκτακτης Γ.Σ. για συγκεκριμένα και γενικού ενδιαφέροντος θέματα.

Άρθρο 7

Τα τακτικά μέλη του συλλόγου έχουν υποχρέωση

α) να εξοφλούν έγκαιρα τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το σύλλογο.

β) να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του καταστατικού του συλλόγου και τις αποφάσεις της Γ.Σ.

γ) να εναρμονίζουν τη δράση τους σύμφωνα με τα γενικότερα συμφέροντα και τις επιδιώξεις του συλλόγου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ (ποινές – διαγραφές μελών)

Άρθρο 8

Για όσα βέβαια εναντιώνονται στους σκοπούς και στις επιδιώξεις του συλλόγου επιβάλλονται ποινές.

Οι ποινές είναι: έγγραφη επίπληξη, προσωρινή διαγραφή, οριστική διαγραφή.

Η ποινή της εγγραφής επιβάλλεται από το Δ.Σ. και ανακοινώνεται υποχρεωτικά στη Γ.Σ.

Η προσωρινή ή οριστική διαγραφή αποφασίζεται από τις Γ.Σ. με πλειοψηφία των ¾ των παρόντων μελών, που ο αριθμός τους υπερβαίνει τα 2/3 του συνόλου των μελών, ορίζοντας συγχρόνως και την χρονική διάρκεια αν αυτή είναι προσωρινή.

Η απόφαση για τη διαγραφή μέλους, προσωρινή ή οριστική, δεν μπορεί να ληφθεί, αν προηγουμένως δεν δοθεί σε αυτό ευκαιρία να αντικρούσει τις κατηγορίες σε βάρος του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ (πόροι του συλλόγου)

Άρθρο 9

Οι πόροι του συλλόγου διακρίνονται σε τακτικούς και έκτακτους.

Τακτικοί είναι η ετήσια συνδρομή των μελών του.

Έκτακτοι, είναι κάθε έσοδο από έκτακτες εισφορές των μελών, κληροδοσίες, δωρεές, γιορτές, χοροεσπερίδες. Κρατικές και δημόσιες επιχορηγήσεις.

Κληροδοσίες και δωρεές γίνονται δεκτές εφόσον δεν γίνονται με όρτους που δεσμεύουν με οποιοδήποτε τρόπο τους καταστατικούς σκοπούς του συλλόγου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε (όργανα διοίκησης)

Άρθρο 10

Ο σύλλογος διοικείται από επταμελές διοικητικό συμβούλιο, που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση για περίοδο τριών (3) χρόνων. Με τα τακτικά μέλη εκλέγονται και τρία αναπληρωματικά μέλη κατά σειρά επιτυχίας.

Άρθρο 11

Το Δ.Σ. αποτελείται από τους πρόεδρο, αντιπρόεδρο, γενικό γραμματέα, ταμία και τα μέλη.

Η συγκρότηση σε σώμα γίνεται με μυστική ψηφοφορία στην πρώτη συνεδρίαση που συγκαλεί γι’ αυτό το σκοπό ο σύμβουλος που πλειοψήφησε, το αργότερο σε δέκα μέρες από τις αρχαιρεσίες.

Άρθρο 12

Μετά τη συγκρότηση σε σώμα του νέου Δ.Σ., γίνεται η παράδοση της διοίκησης από το προηγούμενο Δ.Σ. στο νέο, με τη σύνταξη ειδικής πράξης των δύο Δ.Σ. και ειδικών πρωτοκόλλων για την παράδοση και παραλαβή του ταμείου και του υλικού του συλλόγου.

Άρθρο 13

Στο Δ. Σ. εκλέγονται μόνο τακτικά μέλη του συλλόγου.

Άρθρο 14

Το Δ.Σ. συνεδριάζει μία φορά το μήνα και έκτακτα όταν το ζητήσουν με έγγραφη αίτηση το 1/3 τουλάχιστον των μελών του.

Την ημερήσια διάταξη καταρτίζει ο πρόεδρος σε συνεργασία με το γενικό γραμματέα, αφού λάβουν υπόψη τους και τις απόψεις των υπολοίπων μελών του Δ.Σ. και την ανακοινώνει μαζί με την πρόσκληση στα μέλη του Δ.Σ. τουλάχιστον δύο μέρες πριν από την συνεδρίαση. Όταν πρόκειται για έκτακτη συνεδρίαση τα θέματα αναγράφονται στην αίτηση των μελών που ζητούν την σύγκληση της. Δεν είναι αναγκαία η διήμερη προειδοποίηση όταν πρόκειται για θέματα που χαρακτηρίζονται κατεπείγοντα.

Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία αν παραβρίσκονται τουλάχιστον τέσσερα μέλη και οι αποφάσεις παίρνονται με πλειοψηφία των παρόντων.

Σε περίπτωση ισοψηφίας, η ψήφος του προέδρου λογαριάζεται διπλή.

Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις συνεχείς συνεδριάσεις ή πέντε συνολικά, αντικαταστατείται από το πρώτο στη σειρά αναπληρωματικό μέλος.

Σ’ όλες τις συνεδριάσεις του Δ. Σ., τακτικές ή έκτακτες, τηρούνται πρακτικά σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται, αφού προηγουμένως διαβαστούν, το αργότερο πριν από την επόμενη συνεδρίαση, η οποία δεν πραγματοποιείται αν δεν υπογραφούν τα πρακτικά της προηγούμενης.

Άρθρο 15

Το Δ.Σ. στην άσκηση της διοίκησης έχει τις ακόλουθες υποχρεώσεις (καθήκοντα και αρμοδιότητες):

α) προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια που συμβάλλει στην πραγματοποίηση των καταστατικών σκοπών του συλλόγου.

β) εκτελεί τις αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων.

γ) πραγματοποιεί επαφές με την τοπική αυτοδιοίκηση, διάφορα επιστημονικά και εκπολιτιστικά σωματεία κλπ.

δ) διοικεί το σύλλογο από την εκλογή του μέχρι και τις επόμενες αρχαιρεσίες, οπότε και λογοδοτεί στη Γ.Σ.

Άρθρο 16

Κάθε τακτικό μέλος του Δ.Σ. οφείλει:

α) να μην αντιστρατεύεται στις αποφασισμένες ενέργειες του Δ.Σ.,

β)να προβαίνει σε πράξεις που συμβάλλουν αποκλειστικά και μόνο στην πραγματοποίηση των σκοπών και των επιδιώξεων του συλλόγου.

Άρθρο 17

Σε περίπτωση που κάποιο μέλος παραιτηθεί η εκπέσει (διαγραφεί οριστικά) αντικαταστείτε από το στη σειρά αναπληρωματικό μέλος.

Σε περίπτωση που παραιτηθούν ή διαγραφούν μέλη του Δ.Σ. περισσότερα από τρία (3) ή λιγότερα μέλη αλλά αρνούνται να τα αναπληρώσουν ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, τότε με πρόταση του Δ.Σ. συγκαλείται έκτακτη γενική συνέλευση, το αργότερο σε δύο μήνες για να εκλέξει το νέο Δ.Σ.

Άρθρο 18

Ο πρόεδρος εκπροσωπεί και αντιπροσωπεύει το σύλλογο, σε όλες τις σχέσεις του με τρίτους (πολιτικές, επιστημονικές, δικαστικές κλπ οργανώσεις και αρχές).

Υπογράφει μαζί με το γενικό γραμματέα όλα τα έγγραφα του συλλόγου και τα χρηματικά εντάλματα.

Ο πρόεδρος όταν απουσιάζει ή εμποδίζεται να ασκήσει τα καθήκοντα του, αναπληρώνεται από τον αντιπρόεδρο, σε όλες τις αρμοδιότητες και δικαιοδοσίες.

Άρθρο 19

Ο γενικός γραμματέας είναι υπεύθυνος για την αλληλογραφία και τις ανακοινώσεις του συλλόγου και συνυπογράφει με τον πρόεδρο όλα τα έγγραφα και τα χρηματικά εντάλματα.

Φυλάει το αρχείο και τη σφραγίδα του συλλόγου και είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία των γραφείων του.

Φροντίζει για τη σύνταξη των πρακτικών των συνεδριάσεων και τις κοινές επαφές του Δ.Σ. με άλλους φορείς.

Άρθρο 20

Ο ταμίας εισπράττει με τριπλότυπες αποδείξεις όλους τους χρηματικούς πόρους του συλλόγου και πληρώνει με διπλότυπες αποδείξεις όλα τα έξοδα ύστερα από την έκδοση ενταλμάτων πληρωμής που υπογράφονται από τον πρόεδρο του Δ.Σ. και το γενικό γραμματέα.

Το ύψος του ποσού των μικροδαπανών που μπορεί να εκτελέσει ο ταμίας χωρίς την προηγούμενη έγκριση και υπογραφή από τον πρόεδρο και το γενικό γραμματέα, καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.

Τηρεί όλα τα απαραίτητα διαχειριστικά βιβλία του συλλόγου και καταγράφει την ακίνητη και κινητή περιουσία του συλλόγου σε ειδικά βιβλία.

Συντάσσει και υποβάλλει για έγκριση στη Γ.Σ. τον οικονομικό ισολογισμό.

Τον ταμία σε περίπτωση απουσίας αναπληρώνει ένα από τα μέλη του Δ.Σ. που ορίζεται από τον ίδιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ (γενικές συνελεύσεις – αρχαιρεσίες)

Ανώτατο όργανο του συλλόγου είναι η γενική συνέλευση των μελών του.

Οι Γ.Σ. διακρίνεται σε τακτικές και έκτακτες.

Τακτικές συνελεύσεις συγκαλούνται τον Οκτώβρη κάθε χρόνο με σκοπό τη λογοδοσία του Δ.Σ. για τις πράξεις και τις ενέργειες του. Ψηφίζεται ο γενικός ισολογισμός και καθορίζονται οι γενικές γραμμές η πορεία που θα ακολουθήσει το Δ.Σ.

Η πρόσκληση του Δ.Σ. πρέπει να ανακοινώνεται τουλάχιστον επτά μέρες πριν από τη μέρα που ορίστηκε η Γ.Σ.

Άρθρο 22

Τακτική Γ.Σ. θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία όταν τα μέλη του συλλόγου που εκπλήρωσαν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις παραβρίσκονται το (1/2 + 1).

Σε περίπτωση που και πάλι δεν υπάρξει απαρτία συγκαλείται και πάλι η Γ.Σ. που θεωρείται ότι έχει απαρτία αν παραβρίσκεται το ¼ από τα μέλη.

Τέλος αν και πάλι δεν υπάρξει απαρτία συγκαλείται νέα Γ.Σ. που θεωρείται ότι έχει απαρτία αν παραβρίσκεται το 1/5 από τα μέλη.

Όλες οι αποφάσεις των Γ.Σ. παίρνονται με πλειοψηφία ½ + 1 των παρόντων μελών και με φανερή ψηφοφορία, εκτός αν πρόκειται α) για ζητήματα που η Γ.Σ. χαρακτηρίζει προσωπικά και β) για την εκλογή του νέου Δ.Σ.

Την Γ.Σ. που πρόκειται να εκλέξει νέο Δ.Σ. διευθύνει ο πρόεδρος που εκλέγεται απ’ αυτή.

Άρθρο 23

Η έκτακτη Γ.Σ. συγκαλείται α) όταν κρίνεται αναγκαίο από το Δ.Σ. β) όταν ζητείται η σύγκληση της με αίτηση του 1/5 των μελών.

Άρθρο 24

Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Δ.Σ. γίνονται κάθε τρία χρόνια, σε ημέρα που ορίζεται ειδικά για την διενέργεια των αρχαιρεσιών και η εκλογή γίνεται με μυστική ψηφοφορία. Εκλέγονται οι υποψήφιοι που πήραν τους περισσότερους ψήφους. Οι επτά πρώτοι σαν τακτικά μέλη και οι τρεις επόμενοι σαν αναπληρωματικά.

Άρθρο 25

(Ελεγκτική και Εφορευτική Επιτροπή – Εκλογικός κανονισμός)

Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από 3 τακτικά μέλη και 3 αναπληρωματικά. Εκλέγεται στη Γενική Συνέλευση κατά την οποία διενεργούνται οι αρχαιρεσίες για την εκλογή του Διοικητικού συμβουλίου, για τριετή θητεία, όση και του Δ.Σ.. Έχει καθήκον την άσκηση ταμειακού και διαχειριστικού ελέγχου του Δ.Σ.  και υποβολή σχετικής έκθεσης στην τακτική Γ.Σ. που γίνεται κάθε χρόνο τον Οκτώβριο, ή σε έκτακτη Γ.Σ. αν αυτή το κρίνει απαραίτητο.

Τα μέλη της ελεγκτικής επιτροπής δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο.

Οι αρχαιρεσίες του Δ.Σ. και της Ελεγκτικής Επιτροπής διεξάγονται με τη μέριμνα τριμελούς Εφορευτικής επιτροπής που εκλέγεται από τη τακτική Γ.Σ. του τρίτου έτους της θητείας των παραπάνω οργάνων. Τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η εφορευτική επιτροπή μεριμνά για την ομαλή διεξαγωγή των εκλογών, ανακοινώνει τον εκλογικό κατάλογο που περιλαμβάνει τα μέχρι και της προηγούμενης ημέρας τακτοποιημένα ταμειακά μέλη και μεριμνά για την έκδοση επαρκών ψηφοδελτίων.

Οι υποψηφιότητες για το Δ.Σ. και την Ελεγκτική Επιτροπή υποβάλλονται στην εφορευτική επιτροπή μέχρι την 8 μ.μ. της τρίτης ημέρας πριν από την διενέργεια των αρχαιρεσιών.

Μέχρι την 8 μ.μ. της δεύτερης ημέρας πριν από την διεξαγωγή των εκλογών η εφορευτική επιτροπή ανακοινώνει επίσημα τους καταλόγους των υποψηφίων που έχουν υποβάλλει αίτηση υποψηφιότητας για το Δ.Σ. και την Ελεγκτική Επιτροπή.

Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται με ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο, στο οποίο αναγράφεται κατά αλφαβητική σειρά  το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο κάθε υποψηφίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ (τροποποίηση καταστατικού – διάλυση συλλόγου)

Άρθρο 26

Το καταστατικό αυτό μπορεί να τροποποιηθεί με απόφαση της Γ.Σ. στην οποία πρέπει να παραβρίσκονται τα 2/3 τουλάχιστον των γραμμένων μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου και με πλειοψηφία 2/3 των παρόντων μελών.

Άρθρο 27

Η διάλυση του συλλόγου αποφασίζεται από τη Γ.Σ. στην οποία παραβρίσκονται τα ¾ τουλάχιστον των γραμμένων μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου, η δε απόφαση για τη διάλυση του παίρνεται με πλειοψηφία ¾ των παρόντων μελών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

Άρθρο 28

Ότι δεν προβλέπεται από αυτό το καταστατικό ρυθμίζεται από τη Γ.Σ. μετά από εισήγηση του Δ.Σ. σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου περί σωματείων.

Άρθρο 29

Παρέχεται η δυνατότητα στη Γ.Σ. να εγκρίνει εσωτερικό κανονισμό τον οποίο θα συντάξει ειδική ομάδα εργασίας και που θα ρυθμίζει λεπτομερέστατα την εσωτερική λειτουργία του συλλόγου.

Άρθρο 31

Το καταστατικό αυτό αποτελείται από τριάντα ένα (31) άρθρα και εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις του σήμερα την 16-12-2007 από την Γενική Συνέλευση των οικονομικά τακτοποιημένων μελών.

Μερικά από τα ιδρυτικά Μέλη του συλλόγου μας στην επέτειο των 30 χρόνων του συλλόγου.

Pin It on Pinterest