Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο Σάρτης

Βιβλιοθήκη

Η βιβλιοθήκη μας ξεκίνησε να δημιουργείται το 2017 με προσφορές βιβλίων και εγκυκλοπαιδειών των κατοίκων της Σάρτης, αλλά και με αγορές βιβλίων ειδικών εκδόσεων με θέματα Ελληνικής Λαογραφίας και Ιστορίας.

Συνεχίζει να εμπλουτίζεται με τόμους βιβλίων και περιοδικών, το περιεχόμενο των οποίων σχετίζεται με τις μουσειακές συλλογές και τα ενδιαφέροντα του συλλόγου, για την στήριξη της έρευνας και την παροχή πληροφοριών στα διάφορα τμήματα του. Σκοπός είναι η συμπλήρωση και η συλλογή της Ιστορίας των δύο πατρίδων, η διατήρηση και ανάδειξη της.

Η καταλογογράφηση των βιβλίων μας και η δημιουργία βάσης δεδομένων είναι σε εξέλιξη…

Συλλογή Ν. Α. Πετσάβα

Η Συλλογή σπάνιων ιστορικών και λαογραφικών εκδόσεων του Νικόλαου Α. Πετσάβα που σχετίζονται με τις δύο ευρύτερες γεωγραφικές περιοχές που ανήκουν ή άνηκαν η Σάρτη και η Αφησιά, αποτελεί την σημαντικότερη συλλογή του Μουσείου μας. Η συγκρότηση της συλλογής, έργο ζωής για τον Συλλέκτη, ξεκίνησε με αγορές από διάφορα παλαιοβιβλιοπωλεία της χώρας από το 2007 που άρχισε την συστηματική έρευνα του για την ιστορία της Αφησιάς και της Σάρτης. Η συλλογή παραχωρήθηκε από το 2018 στο Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο Σάρτης, υπό την εποπτεία του Συλλέκτη.

Ιστορική Βιβλιοθήκη Αφησιάς

«Εκκλησιαστική Επαρχία Προικοννήσου»

Ιστορική Βιβλιοθήκη Σάρτης

«Χαλκιδική»

Άλλες Συλλογές

Διάφορα Βιβλία
Παλιές και Σπάνιες Εκδόσεις
Σχολικά Βιβλία
Χάρτες

Pin It on Pinterest