26 Μαΐου 1939. Η ΕΟΝ της Σάρτης υποδέχεται τον Νομάρχη Χαλκιδικής.

Φωτογραφικό Αρχείο Σάρτης

08/28/2020

Τρία χρόνια μετά την επιβολή του δικτατορικού καθεστώτος του Ιωάννη Μεταξά της 4ης Αυγούστου του 1936 και για πρώτη φορά από την δημιουργία της Κοινότητας, ανώτερο πολιτικό στέλεχος επισκέπτεται την απομονωμένη Σάρτη (Νέα Αφησιά). Όλο το χωριό κατέβηκε στην παραλία να τον υποδεχτεί και η ΕΟΝ* της Σάρτης περίμενε υπομονετικά την επιθεώρηση της…

Το γεγονός κατέγραψε άγνωστος Αφησιανός και το δημοσίευσε σε εφημερίδα της εποχής:

ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΑΡΤΗΝ

Η ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ κ. ΝΟΜΑΡΧΟΥ
Ο ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ

Κατὰ τὴν 26 Μαΐου ὁ κ. Νομάρχης Χαλκιδικῆς ἐπεσκέφθη τὴν Κοινότητα μας. Τὸ Κοινοτικὸν συμβούλιον με ἐπὶ κεφαλῆς τὸν πρόεδρον τῆς κοινότητος Θεοδ. Ἀντωνίου ὡς καὶ πλῆθος κόσμου ὑπεδέχθησαν τὸν κ. Νομάρχην εἰς τὴν παραλίαν. Ἐπίσης πάντα τὰ μέλη τῆς ΕΟΝ Σάρτης με ἐπὶ κεφαλῆς τοὺς βαθμοφόρους των προπορευομένης τῆς σημαίας καὶ τοῦ ἐμβλήματος τῆς ΕΟΝ εἶχε παραταχθῇ εἰς τὴν παραλίαν κατ’ ἀντιστιχίαν ζυγῶν πρὸς ἀπόδοσιν τιμῶν.
Ἀποβιβασθέντος τοῦ κ. Νομάρχου ἐκ τοῦ πετρελαιοκινήτου προσεφώνησεν ἐκ μέρους τοῦ Κοινοτικοὺ Συμβουλίου καὶ ὁλοκλήρου τῆς Κοινότητος ὁ πρόεδρος κ. Θ. Ἀντωνίου εἰπὼν περίπου τὰ ἑξῆς:

Σεβαστὲ μας κ. Νομάρχα.
Μὲ τὸ πιὸ μεγάλο ἐνθουσιασμὸ καί με τὴν πιὸ μεγάλη χαρὰ ἡ μικρὴ μας Κοινότης σᾶς ὑποδέχεται βλέπουσα στο πρόσωπον σας ἕνα ἐκ τῶν συνεργατῶν τοῦ μεγάλου μας Ἀρχηγοῦ καὶ ἔνα συντελεστὴν τῆς 4ης Αὐγούστου. Μὲ ἀγαλλίαση ἡ Κοινότης μας σᾶς εὔχεται τὸ «καλῶς ἤλθατε». Δεν ἔχει πολλὰ να σᾶς πῇ τὸ μικρὸ αὐτὸ χωριὸ τῆς πιὸ μεμακρυσμένης γωνίας τῆς Χαλκιδικὴς παρὰ ὅτι με πίστι καὶ ἀφοσίωσι εἶναι προσκεκολημένο στο πλευρὸ τοῦ Μεγάλου μας Ἀρχηγοῦ καὶ ὅτι εἶναι ἔτοιμο σὲ ἕνα τοῦ νόημα να διαθέση τὰς ὀλίγας του δυνάμεις ὅταν καμμιὰ φορὰ τὰς ζητήσῃ. Μέσα στην ψυχὴ του λίγες λέξεις εἶναι ριζωμένες καὶ σὲ κάθε καθημερινὴ προσευχή τοῦ ψυθιρίζει «Θεέ μου φύλαγε τὴ ζωῇ τοῦ λατρευτοὺ μας Βασιλέα, δόσε χρόνια πολλὰ στο Μεγάλο μας Ἀρχηγό, σῶζε τὴν Ἑλλάδα μας». Καὶ τώρα ἐμπράκτως μέσα ἀπὸ τὴ ψυχή του ἀναφωνεῖ: Ζήτω ὁ λατρευτὸς μας Βασιληᾶς, ζήτω ὁ μεγάλος μας Ἀρχηγός, ζήτω ὁ Νομάρχης μας.

Μετὰ τὴν ὁμιλίαν τοῦ κ. Προέδρου ὁ κ. Νομάρχης ἐδέχθη τὰς εὐχὰς τῶν Κοινοτικὼν συμβουλῶν, καὶ τὰς ζητωκραυγὰς τοῦ συγκεντρωθέντος πλήθους. Ὁ βαθμοφόρος τῆς ΕΟΝ Σάρτης παρουσιασθεὶς κατόπιν κανονικῶς ἔδοσεν ἀναφορὰν τῆς ὁμάδας του. Ὁ κ. Νομάρχης τότε με τὸ Κοινοτικὸν Συμβούλιον καὶ λοιποὺς συνόδους του διῆλθον διὰ μέσου τῶν παρατεταγμένων κατ’ ἀντιστιχίαν ζυγῶν καὶ κατηυθήνθησαν εἰς τὸ Κοινοτικὸν γραφεῖον. Ἐκεῖ ἐκάλεσεν τὸν Δ/ντην τοῦ Σχολείου καὶ βαθμοφόρον τῆς ΕΟΝ καὶ διέταξεν ὅπως γίνη παρέλασις. Ἡ παρέλασις ἐγένετο ἐνῶ ζητωκραυγαὶ ἐκπέμποντο εἰς τὸν ἀέρα. Μετὰ τὸ πέρας τῆς παρελάσεως οἱ βαθμοφόροι κατὰ διαταγὴν τοῦ κ. Νομάρχου ἔφερον τὰ τμήματα τῆς ΕΟΝ ἤτοι τὸ τμῆμα φαλλαγγιτῶν, σκαπανέων καὶ σκαπανισσῶν πλησίον του εἰς στιχισμὸν φαλάγγων κατὰ δυάδας. Πρὸς τοὺς τῆς ΕΟΝ ὡμίλησεν ὁ κ. Νομάρχης (καὶ Γεν. Ἐπόπτης ΕΟΝ) καὶ εὐχαριστήσας αὐτοὺς διὰ τὴν τελείαν καὶ ἀρτίαν ὀργάνωσιν των τὸν βηματισμὸν των κλπ. Εἶπεν εἰς αὐτοὺς ὅτι εἶναι τὸ μέλλον τῆς Πατρίδος, ὅτι ἡ Ἑλλάς με τὸν Βασιλέα τῆς καὶ τὸν Κυβερνήτην της βαδίζει τὸν δρόμον τῆς προόδου τῆς, ὅτι ἡ Ἑλλὰς ἐσώθη κατὰ τὴν ἡμέραν τῆς 4ης Αὐγούστου. Τὸν λόγον τοῦ κ. Νομάρχου διέκοπτον ζητωκραυγαὶ καὶ χειροκροτήματα. Εἰς τὸ τέλος τῆς ὁμιλίας του, τοῦ προσεφέρθη ἀνθοδέσμη ὑπὸ σκαπανίσσης, καὶ ἀπήντησεν εἰς τὸν λόγον τοῦ ὁ Δ/τὴς του Σχολείου κ. Βασ. Ματαυτσῆς εἰπὼν περίπου τὰ ἑξῆς:

Κε Νομάρχα.
Συγκεντρωμένοι σήμερον ἐνταῦθα διὰ να διερμηνεύσωμεν τὰ πρὸς τὸν Μεγάλο Βασιλέα μας τὸν Ἐθνικὸν Κυβερνήτην μας καὶ ὑμᾶς τὸν ἐκπρόσωπόν των αἰσθήματά μας, σᾶς διαβεβαιοῦμεν ὅτι ὅλοι μας οἱ παριστάμενοι κάτοικοι τῆς μικρὰς μας κοινότητος, ἔχομε μεγάλην πίστιν καὶ μεγίστην πεποίθησιν ὅτι ἡ Ἑλλὰς μας, ἡ γλυκειά μας Πατρίς, που ἔλαμψε καὶ ἐφώτισε κατὰ τὸ πάλαι ὅλον τὸν κόσμον, ἔχομε λέγω πίστιν, ὅτι με τὴν πνοὴν τοῦ Βασιλέως μας καὶ τὴν ἀρχηγίαν τοῦ ἐνδόξου Κυβερνήτου μας κ. Ἰωάν. Μεταξᾶ θὰ λάμψη καὶ διὰ τρίτην φορὰν καὶ θὰ φωτίση πάλιν τὴν οἰκουμένην. Τὸ ἑλληνικὸν πνεῦμα, τὸ ἑλληνικὸν μεγαλεῖον, ἡ ἑλληνικὴ δόξα ἀπὸ τριετίας ἤδη ἤρχισαν ν’ ἀναφαίνωνται. Ἀπὸ τῆς μεγάλης ἐκείνης ἡμέρας τῆς 4ης Αὐγούστου ἡ γλυκειά μας Πατρὶς ἀναγεννηθεῖσα, εἶναι καταφανὴς πλέον ὅτι βαδίζει τὴν ὁδὸν τῆς προόδου της. Πάντες οἱ Ἕλληνες ἀπὸ τῆς ἡμέρας ἐκείνης καὶ ἀπὸ τοῦ ἑνὸς ἕως τὸ ἄλλον ἄκρον τῆς Ἑλλάδος ἐργαζόμενοι βαίνωσι πρὸς δημιουργίαν τοῦ τρίτου πολιτισμοῦ· τοῦ πολιτισμοῦ ἀπὸ τὸν ὁποῖον μεταγενέστεραι καὶ πάλιν ἀνθρώπιναι γενεαὶ μέλουσι ν’ ἀντλήσωσι τὰ διὰ τὴν ἀνθρωπίνην τελειότητα ἰδεώδη των καὶ να χωρήσωσι καθοδηγούμεναι ἀπὸ ἑλληνικὸν καὶ πάλιν πνεῦμα διὰ τὴν πραγμάτωσίν των.
Μακρόθεν ἠμεῖς οἱ κάτοικοι τῆς μικρὰς ταύτης Κοινότητος ἀποτελοῦντες μικρόν τι ὅλου τοῦ Κρατικοὺ Ἑλληνικοῦ συνόλου, παρακολουθοῦντες τὸ κολοσιαῖον καὶ εἰς πᾶσαν πλευρὰν τῆς ζωῆς ἐπεκτεινόμενον καὶ συντελούμενον Κυβερνητικὸν ἔργον καὶ βλέποντες τὴν ἀλματώδη τῆς Ἑλλάδος πρὸς τὰ πρόσω ἐξελιξὶν τῆς, πειθήνιοι εἰς τοὺς Νόμους καὶ τὰ κελεύσματα τοῦ Κράτους θὰ συντελέσωμεν τὸ κατὰ τὴν δύναμίν μας διὰ τὴν Ἑλληνικὴν ἐπιτυχίαν. Εἶναι ὅλως αὐθόρμητος κ. Νομάρχα ἡ σημερινὴ αὔτη συγκέντρωσις, εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς ψυχικῆς μας ἐλευθερίας τῆς ὁποίας ἴδιον εἶναι να ἐκδηλώνη τὴν χαρὰν της εἰς τοιαύτας ὥρας…

Τὸν λόγον τοῦ κ. Ματαυτσὴ ἐκάλυψαν παρατεταμένα χειροκροτήματα καὶ ζητωκραυγαί. Ὁ κ. Νομάρχης συγκεκινημένος ἐκάλεσε τὸν ὁμιλήσαντα καὶ τὸν συνεχάρη.
Ἀκολούθως ὁ κ. Νομάρχης ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν τοὺς ἔχοντας διάφορα ζητήματα ἀγρότας καὶ συνεζήτησεν τὴν λύσιν των, ἐπεσκέφθη τὸ σχολεῖον καὶ ἀνεχώρησεν πάλιν με τὰς ζητωκραυγὰς τοῦ πλήθους καὶ τῶν παρατεταγμένων τμημάτων τῆς ΕΟΝ. Πρὶν ἡ ἀναχωρήση ηὐχαρίστησεν καὶ πάλιν καὶ συνεχάρη τὸν Πρόεδρον καὶ τοὺς τῆς ΕΟΝ διὰ τὴν ὑποδοχὴν των καὶ τὰ Ἐθνικὰ των αἰσθήματα.

* ΕΟΝ: Η Εθνική Οργάνωση Νεολαίας οργάνωση νεολαίας ιδρύθηκε από το καθεστώς της δικτατορίας Ι. Μεταξά (1936-1941). Είχε  ημιστρατιωτική συγκρότηση, με βαθμούς κ.λ.π.. Η συμμετοχή των νέων στις τάξεις της ήταν σχεδόν υποχρεωτική, αρχίζοντας από τα σχολεία και τους τόπους εργασίας. Στη διάρκεια του Ελληνοϊταλικού Πολέμου η δράση της ατόνησε και μετά την κατάρρευση του μετώπου η οργάνωση έπαψε να υπάρχει.

Pin It on Pinterest