Ιστορικά Έγγραφα

» Show All     «Προηγούμενο «1 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 31» Επόμενο»

Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο Ν. Αφησιάς - Σάρτης
Κωδ. Εγγράφου : 01.02.005
Τύπος : Πιστοποιητικό Γεννήσεως και Βαπτίσεως
Μορφή: Αντίγραφο
Ημερομηνία : 1918 Οκτωβρίου 13
Αρχικός Ιδιοκτήτης : Αλεξάνδρα Νικήτα του Ανέστη 1918-Άγνωστο

Κείμενο:

ΑΡΙΘ. 24

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΡΟΙΚΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΙΣΤΟΠΟΗΤΙΚΟΝ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΒΑΠΤΙΣΕΩΣ

Πιστοποείται διά του παρόντος, ότι εκ των νομίμων συζύγων Ανέστη Νικήτα
και Νερατζούλας Ανέστη εγεννήθη θύλη τη 27 Ιουνίου
και εβαπτίσθη κατά τας διατυπώσεις της καθ' ημάς Ορθοδώξου Ανατολικής Εκκλησίας υπό του υποφαι-
νομένου. Ανεδέξατο δ' αυτό εκ της ιεράς κολυμβήθρας Ευφροσίνη Ιωσήφ ονομάσασα
αυτό Αλεξάνδρα επί παρουσία και των συνυπογεγραμμένων μαρτύρων.

Εν Αφουσιά τη 13 8/βρίου 1918

Ο ΒΑΠΤΙΣΑΣ ΙΕΡΕΥΣ                            Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ                      ΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ


Ο βαπτίσας Ιερεύς: Παπά Αθανάσιος

Ο ανάδοχος: Ευφροσύνη Ι. Χατζοπούλου
 
Οι Μάρτυρες: Χρήστος Πέτρου, Αθανάσιος Χα'' Φωτή, Παναγνή Βασιλείου


Πιστοποιητικό Γεννήσεως και Βαπτίσεως του 1918 Οκτωβρίου 13. Κωδ.01.02.005

Της Αλεξάνδρας Νικήτα του Ανέστη 1918-Άγνωστο


Ιδιοκτήτης/ΠηγήΑρχείο Σάββα Μαργαρίτη
Σύνδεση μεΑθανάσιος Ασμάς; Νερατζούλα Δημητρίου; Αλεξάνδρα Νικήτα; Ανέστης Νικήτας
Συλλογές ΜουσείουΑίθουσα Αφησιά. Ιστορικά Έγγραφα

» Show All     «Προηγούμενο «1 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 31» Επόμενο»