Καταστατικό

25 Φεβρουαρίου 1984
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α (Τίτλος – έδρα – σκοπός – μέσα)

ΑΡΘΡΟ 1

Ιδρύεται με έδρα τη Σάρτη Χαλκιδικής σύλλογος με την επωνυμία «Πολιτιστικός Σύλλογος Σάρτης Χαλκιδικής».

ΑΡΘΡΟ 2

Σκοποί του συλλόγου είναι:
α) Η ανάπτυξη της συναδελφικής αλληλεγγύης και της ευγενικής άμιλλας ανάμεσα σ” όλα τα μέλη του συλλόγου.
β) Η διαμόρφωση και προβολή θέσεων πάνω στα ζητήματα της διαφύλαξης και διάσωσης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και της ανάπτυξης του Νεοελληνικού μας πολιτισμού καθώς και η δημιουργία πολιτιστικής παράδοσης μέσα από εκδηλώσεις που θα τονώνουν την βιοψυχοσωματική διάπλαση των μελών και θα ενσωματώσουν στη σύγχρονη εξέλιξη τις αναλλοίωτες αξίες της συναδελφοσύνης και του δικαίου.
γ) Η δημιουργία πλούσιας και αξιόλογης βιβλιοθήκης που θα προσελκύει όλα τα επίπεδα μόρφωσης των μελών και θα ικανοποιεί τα επαγγελματικά ή τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα τους (λογοτεχνία , ποίηση, ζωγραφική κ.λ.π.)
δ) Η συμβολή στη πνευματική, πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη των μελών και του τόπου καταγωγής τους.
ε) Η ζύμωση των μελών πάνω στα τοπικά προβλήματα (υλικά, κοινωνικά, πολιτιστικά, περιβαλλοντολογικά κ.α.).

ΑΡΘΡΟ 3

Για την πραγματοποίηση των ανωτέρω σκοπών ο σύλλογος:
α) συνεργάζεται με όλους τους φορείς που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με θέματα που τον ενδιαφέρουν.
β) συμμετέχει σε ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις άλλων παρόμοιων συλλόγων ή πολιτιστικών φορέων, με σκοπό την προβολή των επιδιώξεων και των δραστηριοτήτων του συλλόγου, αλλά και την αποκόμιση χρήσιμων εμπειριών.
γ) πραγματοποιεί εκδρομές, διαλέξεις, εορταστικές εκδηλώσεις συνεστιάσεις και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση θεωρεί σκόπιμη και χρήσιμη για την τόνωση της συναδελφικής αλληλεγγύης των μελών και την προβολή του συλλόγου.
δ) μπορεί να εκδίδει έντυπο ενημέρωσης των μελών και του Λαού πάνω σε θέματα που ενδιαφέρουν το σύλλογο.
ε) μπορεί να εγγραφεί σε δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες οργανώσεις που απαρτίζονται από συλλόγους που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β (Συγκρότηση)

ΑΡΘΡΟ 4

Τα μέλη του συλλόγου διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα. Τακτικά μέλη μπορούν να γραφούν όσοι έχουν γεννηθεί ή μένουν στη Σάρτη, ή ο ένας από τους γονείς του τουλάχιστον κατάγεται από τη Σάρτη, έχουν ηλικία πάνω από 18 χρόνια, και αποδέχονται τους σκοπούς του συλλόγου και τους όρους του καταστατικού. Το διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα να εναντιωθεί στην εγγραφή μέλους προβληματικού ατόμου (άσωτος, μέθυσος κ.λ.π.) που η συμμετοχή του στο σύλλογο θα δημιουργήσει προβλήματα στη ομαλή λειτουργία του. Υποχρεωτικά όμως παραπέμπει το ζήτημα στη γενική συνέλευση η οποία και αποφασίζει τελικά. Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται με απόφαση της Γ.Σ. των μελών μετά από πρόταση του Δ.Σ. ή τουλάχιστον πέντε μελών, πρόσωπα που συμβάλλουν αποφασιστικά στην επίτευξη των σκοπών του συλλόγου με την ηθική και υλική υποστήριξη τους.

ΑΡΘΡΟ 5

Η εγγραφή των μελών γίνεται στο μητρώο μελών του συλλόγου με την καταβολή του δικαιώματος εγγραφής που ορίζεται σε πεντακόσιες (500) δραχμές. Στην πρώτη Γ.Σ. θα καθορισθεί η ετήσια συνδρομή καθώς και ο τρόπος καταβολής της.Μόνο με την εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων τους θα μπορεί ένα μέλος να ασκήσει τα δικαιώματα που του παρέχει το καταστατικό

ΑΡΘΡΟ 6

Τα τακτικά μέλη του συλλόγου έχουν δικαίωμα:
β) να συμμετέχουν στις Γ.Σ. (τακτικές και έκτακτες) με δικαίωμα λόγου, ελέγχου και ψήφου στα θέματα της ημερήσιας διάταξης,
γ) να ζητούν με κοινή αίτηση του 1/3 τουλάχιστον των μελών τη σύγκληση έκτακτης Γ.Σ. για συγκεκριμένα και γενικού ενδιαφέροντος θέματα.

ΑΡΘΡΟ 7

Τα τακτικά μέλη του συλλόγου έχουν υποχρέωση
α) να εξοφλούν έγκαιρα τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το σύλλογο,
β) να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του καταστατικού του συλλόγου και τις αποφάσεις των Γ.Σ.,
γ) να εναρμονίζουν τη δράση τους σύμφωνα με τα γενικότερα συμφέροντα και τις επιδιώξεις του συλλόγου.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ (Ποινές Διαγραφές Μελών)

 ΑΡΘΡΟ 8

Για όσα βεβαιωμένα εναντιώνονται στους σκοπούς και στις επιδιώξεις του συλλόγου επιβάλλονται ποινές.
Οι ποινές είναι: έγγραφη επίπληξη, προσωρινή διαγραφή, οριστική διαγραφή.
Η ποινή της έγγραφης επίπληξης επιβάλλεται από το Δ.Σ. και ανακοινώνεται υποχρεωτικά στη Γ.Σ.
Η προσωρινή ή οριστική διαγραφή αποφασίζεται από τη Γ.Σ. με πλειοψηφία 3/4 των παρόντων μελών, που ο αριθμός των υπερβαίνει τα 2/3 του συνόλου των μελών, ορίζοντας συγχρόνως και την χρονική της διάρκεια αν αυτή είναι προσωρινή.
Η απόφαση για τη διαγραφή μέλους, προσωρινή η οριστική, δεν μπορεί να ληφθεί αν προηγούμενα δεν δοθεί σ” αυτό η ευκαιρία να αντικρούσει τις κατηγορίες σε βάρος του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ (Πόροι του Συλλόγου)

 ΑΡΘΡΟ 9

Οι πόροι του συλλόγου διακρίνονται σε τακτικούς και έκτακτους.
Τακτικοί είναι η ετήσια συνδρομή των μελών του.
Έκτακτοι, είναι κάθε έσοδο από έκτακτες εισφορές των μελών, κληροδοσίες, δωρεές, γιορτές, χοροεσπερίδες. Κρατικές και δημοτικές επιχορηγήσεις.
Κληρονομιές που αφήνονται στο σύλλογο γίνονται δεκτές πάντοτε επ” ωφελεία απογραφής
Κληροδοσίες και δωρεές γίνονται δεκτές εφόσον δεν γίνονται με όρους που δεσμεύουν με οποιοδήποτε τρόπο τους καταστατικούς σκοπούς του συλλόγου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε (Όργανα Διοίκησης)

 ΑΡΘΡΟ 10

Ο σύλλογος διοικείται από επταμελές διοικητικό συμβούλιο, που εκλέγεται από τη γενική συνέλευση για περίοδο δύο (2) χρόνων. Με τα τακτικά μέλη εκλέγονται και τρία αναπληρωματικά μέλη κατά σειρά επιτυχίας.

ΑΡΘΡΟ 11

Το Δ.Σ. αποτελείται από τους, πρόεδρο, αντιπρόεδρο, γενικό γραμματέα, ταμία και τα μέλη.
Η συγκρότηση σε σώμα γίνεται με μυστική ψηφοφορία στην πρώτη συνεδρίαση που συγκαλεί γι” αυτό το σκοπό ο σύμβουλος που πλειοψήφησε, το αργότερο σε δέκα μέρες από τις αρχαιρεσίες.

ΑΡΘΡΟ 12

Μετά τη συγκρότηση σε σώμα του νέου Δ.Δ., γίνεται η παράδοση της διοίκησης από το προηγούμενο Δ.Σ. στο νέο, με τη σύνταξη ειδικής πράξης των δύο Δ.Σ. και ειδικών πρωτοκόλλων για την παράδοση και παραλαβή του ταμείου και του υλικού του συλλόγου.

ΑΡΘΡΟ 13

Στο Δ.Σ. εκλέγονται μόνο τακτικά μέλη του συλλόγου.

ΑΡΘΡΟ 14

Το Δ.Σ. συνεδριάζει μέχρι δύο φορές το μήνα και έκτακτα όταν το ζητήσουν με έγγραφη αίτηση το 1/3 τουλάχιστον των μελών του.
Την ημερήσια διάταξη καταρτίζει ο πρόεδρος σε συνεργασία με το γενικό γραμματέα, αφού λάβουν υπόψη τους και τις απόψεις των υπολοίπων μελών του Δ.Σ., και την ανακοινώνει μαζί με την πρόσκληση στα μέλη του Δ.Σ. τουλάχιστον δύο μέρες πριν από την συνεδρίαση. Όταν πρόκειται για έκτακτη συνεδρίαση τα θέματα αναγράφονται στην αίτηση των μελών που ζητούν την σύγκληση της. Δεν είναι αναγκαία η διήμερη προειδοποίηση όταν πρόκειται για θέματα που χαρακτηρίζονται κατεπείγοντα.
Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία αν παραβρίσκονται τουλάχιστον τέσσερα μέλη και οι αποφάσεις παίρνονται με πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας, η ψήφος του προέδρου λογαριάζεται διπλή.
Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις συνεχείς συνεδριάσεις ή πέντε συνολικά, αντικαταστείται από το πρώτο στη σειρά αναπληρωματικό μέλος.
Σ” όλες τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. τακτικές ή έκτακτες, τηρούνται πρακτικά σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται, αφού προηγούμενα διαβαστούν, το αργότερο πριν από τν επόμενη συνεδρίαση, η οποία δεν πραγματοποιείται αν δεν υπογραφούν τα πρακτικά της προηγούμενης.

ΑΡΘΡΟ 15

Το Δ.Σ. στην άσκηση της διοίκησης έχει τις ακόλουθες υποχρεώσεις, καθήκοντα και αρμοδιότητες:
α) προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια που συμβάλλει στην πραγματοποίηση των καταστατικών σκοπών του συλλόγου.
β) Εκτελεί τις αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων.
γ) πραγματοποιεί επαφές με την τοπική αυτοδιοίκηση, διάφορα επιστημονικά και εκπολιτιστικά σωματεία κ.λ.π.
δ) διοικεί το σύλλογο από την εκλογή του μέχρι τις επόμενες αρχαιρεσίες, οπότε και λογοδοτεί στη Γ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 16

Κάθε τακτικό μέλος του Δ.Σ. οφείλει:
α) να μην αντιστρατεύεται στις αποφασισμένες ενέργειες του Δ.Σ.
β) να προβαίνει σε πράξεις που συμβάλλουν αποκλειστικά και μόνο στην πραγματοποίηση των σκοπών και των επιδιώξεων του συλλόγου.

ΑΡΘΡΟ 17

Σε περίπτωση που κάποιο μέλος παραιτηθεί ή εκπέσει (διαγραφεί οριστικά) αντικαταστεύεται από το στη σειρά αναπληρωματικό μέλος.
Σε περίπτωση που παραιτηθούν ή διαγραφούν μέλη του Δ.Σ. περισσότερα από τρία (3) ή λιγότερα από τρία (3) αλλά αρνούνται να τα αναπληρώσουν ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, τότε με πρόταση του Δ.Σ. συγκαλείται έκτακτη γενική συνέλευση, το αργότερο σε δύο μήνες για να εκλέξει το νέο Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 18

Ο πρόεδρος εκπροσωπεί και αντιπροσωπεύει το σύλλογο, σ” όλες τις σχέσεις του με τρίτους (πολιτικές, επιστημονικές, δικαστικές, κ.λ.π. οργανώσεις και αρχές).
Υπογράφει μαζί με το γενικό γραμματέα όλα τα έγγραφα του συλλόγου και τα χρηματικά εντάλματα.
Ο πρόεδρος όταν απουσιάζει ή εμποδίζεται να ασκήσει τα καθήκοντα του, αναπληρώνεται από τον αντιπρόεδρο, σ” όλες τις αρμοδιότητες και δικαιοδοσίες.

ΑΡΘΡΟ 19

Ο γενικός γραμματέας είναι υπεύθυνος για την αλληλογραφία και τις ανακοινώσεις του συλλόγου και συνυπογράφει με τον πρόεδρο όλα τα έγγραφα και τα χρηματικά εντάλματα.
Φυλάει το αρχείο και τη σφραγίδα του συλλόγου και είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία των γραφείων του.
Φροντίζει για την σύνταξη των πρακτικών των συνεδριάσεων και τις επαφές του Δ.Σ. με άλλους φορείς

ΑΡΘΡΟ 20

Ο ταμίας εισπράττει με τριπλότυπες αποδείξεις όλους τους χρηματικούς πόρους του συλλόγου και πληρώνει με διπλότυπες αποδείξεις όλα τα έξοδα ύστερα από την έκδοση ενταλμάτων πληρωμής που υπογράφονται από τον πρόεδρο Δ.Σ. και το γενικό γραμματέα.
Το ύψος του ποσού των μικροδαπανών που μπορεί να εκτελέσει ο ταμίας χωρίς την προηγούμενη έγκριση και υπογραφή από τον πρόεδρο και το γενικό γραμματέα, καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. Τηρεί όλα τα απαραίτητα διαχειριστικά βιβλία του συλλόγου και καταγράφει την ακίνητη και κινητή περιουσία του συλλόγου σε ειδικά βιβλία.
Συντάσσει και υποβάλλει για έγκριση στη Γ.Σ. τον οικονομικό ισολογισμό.
Τον ταμία σε περίπτωση απουσίας του αναπληρώνει ένα από τα μέλη του Δ.Σ. που ορίζεται από τον ίδιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ (Γενικές συνελεύσεις – αρχαιρεσίες)

 ΑΡΘΡΟ 21

Ανώτατο όργανο του συλλόγου είναι η γενική συνέλευση των μελών του.
Οι Γ.Σ. διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες.
Τακτικές συνελεύσεις συγκαλούνται τον Οκτώβρη κάθε χρόνο με σκοπό τη λογοδοσία του Δ.Σ. για τις πράξεις και τις ενέργειες του. Ψηφίζεται ο γενικός ισολογισμός και καθορίζεται σε γενικές γραμμές η πορεία που θα ακολουθήσει το Δ.Σ.
Η πρόσκληση του Δ.Σ. πρέπει να ανακοινώνεται τουλάχιστον επτά μέρες πριν από τη μέρα που ορίστηκε η Γ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 22

Τακτική Γ.Σ. θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία όταν από τα μέλη του συλλόγου που εκπλήρωσαν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις παραβρίσκονται το (1/2 + 1)
Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία συγκαλείται πάλι η Γ.Σ. για δεύτερη φορά, μέσα σε δέκα (10) μέρες, με προϋπόθεση να παραβρίσκονται το 1/3 από τα μέλη.
Σε περίπτωση που και πάλι δεν υπάρξει απαρτία συγκαλείται και πάλι η Γ.Σ. που θεωρείται ότι έχει απαρτία αν παραβρίσκονται το 1/4 από τα μέλη.
Τέλος αν και πάλι δεν υπάρξει απαρτία συγκαλείται νέα Γ.Σ. που θεωρείται ότι έχει απαρτία αν παραβρίσκεται το 1/5 από τα μέλη.
Όλες οι αποφάσεις των Γ.Σ. παίρνονται με πλειοψηφία 1/2 +1 των παρόντων μελών και με φανερή ψηφοφορία, εκτός αν πρόκειται α) για ζητήματα που η Γ.Σ. χαρακτηρίζει προσωπικά και β) για την εκλογή του Δ.Σ.
Την Γ.Σ. που πρόκειται να εκλέξει νέο Δ.Σ. διευθύνει ο πρόεδρος που εκλέγεται απ” αυτή.

ΑΡΘΡΟ 23

Η έκτακτη Γ.Σ. συγκαλείται α) όταν κρίνεται αναγκαίο από το Δ.Σ. β) όταν ζητείται η σύγκληση της με αίτηση του 1/5 των μελών

ΑΡΘΡΟ 24

Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Δ.Σ. γίνονται κάθε δύο χρόνια σε ειδική μέρα με μυστική ψηφοφορία. Εκλέγονται οι υποψήφιοι που πήραν τους περισσότερους ψήφους. Οι επτά πρώτοι σαν τακτικά μέλη και οι τρεις επόμενοι σαν αναπληρωματικά.

ΑΡΘΡΟ 25 (Ελεγκτική και Εφορευτική Επιτροπή – Εκλογικός κανονισμός)

Η ελεγκτική επιτροπή αποτελείται από 3 τακτικά μέλη και 2 αναπληρωματικά. Εκλέγεται στη Γενική Συνέλευση του Οκτώβρη για ετήσια θητεία με καθήκον την άσκηση ταμειακού και διαχειριστικού ελέγχου του Δ.Σ. και υποβολή σχετικής έκθεσης στην επόμενη Γ.Σ. ή σε έκτακτη Γ.Σ. αν αυτή το κρίνει απαραίτητο ή αν ζητηθεί από τη Τακτική Γ.Σ.. Τα μέλη της ελεγκτικής επιτροπής δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται με τη μέριμνα 3 μελούς Εφορευτικής επιτροπής που εκλέγεται από τη τακτική Γ.Σ. Τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο.
Η Εφορευτική επιτροπή μεριμνά για την ομαλή διεξαγωγή των εκλογών, ανακοινώνει τον εκλογικό κατάλογο που περιλαμβάνει τα μέχρι και της προηγούμενης τακτοποιημένα ταμειακά μέλη, και μεριμνά για την έκδοση επαρκών ψηφοδελτίων. Δύο ολόκληρες μέρες πριν από την διεξαγωγή των εκλογών η εφορευτική επιτροπή ανακοινώνει επίσημα τους καταλόγους των υποψηφίων που έχουν υποβάλλει αίτηση υποψηφιότητας μέχρι και της προηγούμενης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ (Τροποποίηση καταστατικού – διάλυση συλλόγου)

 ΑΡΘΡΟ 26

Το καταστατικό αυτό μπορεί να τροποποιηθεί με απόφαση της Γ.Σ. στην οποία πρέπει να παραβρίσκονται τα 2/3 τουλάχιστον των γραμμένων μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου και με πλειοψηφία 2/3 των παρόντων μελών.

ΑΡΘΡΟ 27

Η διάλυση του συλλόγου αποφασίζεται από τη Γ.Σ. στην οποία παραβρίσκονται τα 3/4 τουλάχιστον των γραμμένων μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Η δε απόφαση για τη διάλυση του παίρνεται με πλειοψηφία 3/4 των παρόντων μελών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

 ΑΡΘΡΟ 28

Ότι δεν προβλέπεται από αυτό το καταστατικό ρυθμίζεται από τη Γ.Σ. μετά από εισήγηση του Δ.Σ. σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου περί σωματείων.

ΑΡΘΡΟ 29

Παρέχεται η δυνατότητα στη Γ.Σ. να εγκρίνει εσωτερικό κανονισμό τον οποίο θα συντάξει ειδική ομάδα εργασίας και που θα αναλύει λεπτομερέστατα την εσωτερική λειτουργία του συλλόγου

ΑΡΘΡΟ 30

Η σφραγίδα του συλλόγου είναι στρόγγυλη και έχει στην περιφέρεια της την επωνυμία του συλλόγου.

ΑΡΘΡΟ 31

Το καταστατικό αυτό αποτελείται από 31 άρθρα και ψηφίστηκε άρθρο και στο σύνολο του από τα ιδρυτικά μέλη που υπογράφουν παρακάτω:

ΣΑΡΤΗ  (ΝΕΑ ΑΦΗΣΙΑ) 25 Φεβρουαρίου 1984

Μερικά από τα ιδρυτικά μέλη του Συλλόγου μας...

Μερικά από τα ιδρυτικά μέλη του Συλλόγου μας, μετά την βράβευση τους, την ημέρα των 30 Χρόνων (Φεβρουάριος 2014)